Anasayfa » KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, İstanbul Üniversitesi tarafından, internet sitemizi ziyaret eden misafirlerimizin (“İnternet Sitesi Ziyaretçileri”) kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve General Data Protection Regulation (“GDPR”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenmesi ve İnternet Sitesi Ziyaretçileri’nin haklarını etkin şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramlarının tanımlarına aşağıda yer verilmektedir.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilmiş olan amaçlarla ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Ziyaret edilen internet sitesinin güvenliğinin sağlanması,
  • Yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılması.

Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiş olan amaçlarla ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. maddesinde düzenlenen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak aktarılacaktır.

  • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlara,
  • Herhangi bir hukuki uyuşmazlığın söz konusu olması halinde hukuki süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla avukatlara ve ilgili yargı makamlarına.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz esnasında; IP adresiniz, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz saatler vb. trafik bilgilerinizin kaydedilmesi suretiyle tamamen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin hukuki sebebi; KVKK’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasının a,ç, e ve f bentleri uyarınca açık rızanın istisnası olarak düzenlenmiş olan hallerdir

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Enstitü’ye başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak/taleplerinizi iletmek amacıyla, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 Beyazıt/Fatih/İstanbul adresine yazılı olarak veya  iubilgi@istanbul.edu.tr  mail adresi üzerinden başvurabilirsiniz.

Skip to content